İmar Barışı

İMAR BARIŞI

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici Madde 16 (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.) ile halk arasında “İmar Barışı” olarak bilinen uygulama yürürlüğe girmiştir.

“Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.”

Geçici Madde 16’nın yürürlüğe girmesini takiben tarihinde Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar 6 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’ın amacı;  “3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16’ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.”

 

İmar Barışı Sürecinde Gayrimenkulün Tespitinin ve Yasal İncelemelerinin Yapılması, Yapı Kayıt Belgesi İçin E-Devlet Başvurusunun Yapılması Amacıyla Teknik Destek Sağlanması ve Müşavirlik Yapılması, Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyetine Geçiş Danışmanlığı aşamalarında çalışıyoruz.

 

İletişim: 444 73 35    info@reelgd.com

 

BU SÜREÇTE SİZE NASIL YARDIMCI OLUYORUZ?

-Gayrimenkulün Tespitinin ve Yasal İncelemelerinin Yapılması (İmar Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yasal evraklarının incelenerek taşınmazın mahallinde tespit ve ölçümünün yapılarak bu evraklara uygunluğunun tespit edilmesi)

-Yapı Kayıt Belgesi İçin E-Devlet Başvurusunun Yapılması Amacıyla Teknik Destek Sağlanması ve Müşavirlik Yapılması (E-Devlet başvurusu maliklerden birine ait e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır)

-Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyetine Geçiş Danışmanlığı (Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.)

*Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

İMAR BARIŞININ KAPSADIĞI YAPILAR

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar.

* Tescilli eserler için de imar barışına başvurulabiliyor. Ancak 1 kat fazla çıkıldıysa belge alınmasına karşın tapu alınmaz. Yapı kayıt belgesinin alınması Koruma Kurulu’nun ceza davası açmasına engel olamaz.

İMAR BARIŞINDAN FAYDALANAMAYACAK YAPILAR

-Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar

-Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde,

-3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar*

*İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı’nda İmar Barışı uygulanmamaktadır.

*Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİNİN HESAPLANMASI

Yapı Kayıt Belgesi için, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecek.

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/m²

2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m²

3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m²

4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m²

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m²

6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınarak hesaplanmaktadır.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİNİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ

Yapı malikleri; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Yapı kullanma izni bulunan yapılardaki aykırılıklarda ise, aykırılıktan dolayı meydana gelen alan da dahil olmak üzere, kendi bağımsız bölümünün alanının, bağımsız bölümü ile aynı kullanıma sahip bölümlerin alanının toplamına oranının, hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeli ile çarpılması suretiyle hesap edilen bedeli ödemesi zorunluluğu bulunmaktadır.

YAPI KAYIT BELGESİNİN FAYDALARI

-İlgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

-3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

-Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilecek.

-Yapı Kayıt Belgesi ile kat mülkiyeti tesis edildikten sonra taşınmaz krediye uygun hale gelecek.

-İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilecek ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek.

-Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilecek.

-Tapuda ve projede konut olarak tanımlanan ancak işyeri olarak kullanılan taşınmazlar için Yapı Kayıt Belgesi alındığında işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecek.

HAZİNE VEYA BELEDİYE TAŞINMAZI ÜZERİNDE YER ALAN YAPILAR

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilir veya ettirilir. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanır.

Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu edilir.

Yapılan satışlardan elde edilen gelirler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.

YAPI KAYIT BELGESİNİN SÜRESİ

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır.

YAPI KAYIT BELGESİ İLE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİ

İskanı alınamadığı için kat mülkiyeti kurulmamış yapılarda Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmektedir. Bunun için maliklerinin tümünün onayı ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi gerekir.

İskanlı yapıda ortak alanlar daire veya dükkan tarafından kullanılıyorsa, bunun için müracaat edilebiliyor. Yapı kayıt belgesi alınmasında kat malikleri onayına ihtiyaç olunmamasına karşın, kat mülkiyeti için %100 muvafakatın alınması gerekir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURULARDA YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1) E-devlet şifresi,

2) Geçerli bir cep telefonu numarası,

3) Geçerli bir e-posta adresi,

4) Beyan edilecek yapının adresi,

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri,

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m²),

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı,

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.),

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m²),

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek),

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi,

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yapı Kayıt Belgesi,

-Maliklerin Tamamının Muvafakati,

-Varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi,

-Rölöve projesi (Yapının mevcut durumunu gösteren proje),

-Zemin Tespit Tutanağı (Harita Mühendisleri Odasın kayıtlı ve tescilli özel harita mühendislik büroları -Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları- veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları tarafından yapılan, zemin ve mimari proje uyumunu gösteren belge) gerekir.

Kat Mülkiyetinin kurulması için Yapı Kayıt Belgesi bedeli kadar ödeme yapılması gerekir.

 

İmar Barışı Sürecinde Gayrimenkulün Tespitinin ve Yasal İncelemelerinin Yapılması, Yapı Kayıt Belgesi İçin E-Devlet Başvurusunun Yapılması Amacıyla Teknik Destek Sağlanması ve Müşavirlik Yapılması, Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyetine Geçiş Danışmanlığı aşamalarında çalışıyoruz.

 

İletişim: 444 73 35    info@reelgd.com

 

 

İlgili Bağlantılar:

http://imarbarisi.csb.gov.tr/sik-sorulan-sorular-i-86128

http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/imar-barisi19-haz-ran-20180619131600.pdf

http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/brosur-20180603111057.pdf

Değerleme Talep Formu

Değerlendirme formunu doldurun mülkünüzün değerlemesini en iyi şekilde yapalım.