Değişikliklerin Yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin Tarih ve Sayısı İle Birlikte Ortaklık Esas Sözleşmesinin Son Hali

REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

 

KURULUŞ – Madde 1:

Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

Sıra No Kurucunun Adı ve Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu
1 Cevdet Dinemit Büyükçekmece – İstanbul T.C.
2 Ayfer Dinemit Büyükçekmece – İstanbul T.C.
3 Zeliha Özcan Gaziosmanpaşa – İstanbul T.C.
4 Çağlar Fırat Öztürk Beşiktaş – İstanbul T.C.
5 Fatma Büyükbaş Umut Şişli – İstanbul T.C.
6 Ömer Erdoğan Büyükçekmece – İstanbul T.C.

 

ŞİRKETİN ÜNVANI – Madde 2:

Şirketin Unvanı “REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ” dir.

AMAÇ VE KONU – Madde 3:

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1- Her türlü gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların, bağımsız ve tarafsız olarak ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak.

2- Bankalar, kamu ve özel kuruluşları ile yasal mevzuat çerçevesinde kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Leasing, faktöring ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamak. Bunları yapabilmek için gerekli sözleşmeleri düzenlemek.

3- Her türlü taşınmaz malın, değerlemesi yapılan taşınmazla bağlantılı menkuller ile makinaların ekspertiz ve değerleme işlemlerini ulusal veya uluslar arası alanda kabul görmüş standartlar dahilde yaparak raporlar hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

4- Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlayabilmesi için gerekli bilgilerin tam ve doğru olduğunu tespit konusunda rapor hazırlamak.

5- Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.

6- Şirketçe düzenlenen her türlü raporun arşivlenmesini saklanmasını temin etmek. Ekspertiz raporları düzenlenmiş olan gayrimenkullerin mukayeseli raporunu tanzim etmek.

7- İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla durumlarını belirtmek ve bu konuda hak ediş raporlarını belirtmek ve bu konuda hak ediş raporlarını düzenlemek.

8- Uluslararası değerleme kuruluşları ile “know-how” sözleşmeleri yapmak.

9-  Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket amacını gerçekleştire­bilmek için;

Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ – Madde 4:

Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesi’ndedir.

Adresi; İstanbul, Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Caddesi No: 4 Şişli -İSTANBUL’ dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili’ ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ nde İlan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ – Madde 5:

Şirket’ in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE – Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) değerinde 1.000.000.-Adet (Birmilyon) paya ayrılmış 1.000.000.-TL’ den ibarettir.

Bunun; 480.000.- Adet Karşılığı 480.000.- (Dörtyüzseksenbin) TL si Cevdet Dinemit, 410.000.- Adet karşılığı 410.000.- (Dörtyüzonbin) TL’sı Berrin Kurtuluş Sever, 100.000.- Adet 100.000.- (Yüzbin) TL’si Eren Kurt, 10.000.- Adet 10.000.- (Onbin) TL’si Ahmet İpek tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermaye 660.000.- TL’nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 340.000.-TL (Üçyüzkırkbin) TL’ sı nakden arttırılmıştır.

Hissedarlar                             Hisse Adedi            Sermaye Miktarı

———————————–     ———————       ————————

1) Cevdet Dinemit                        480.000.-                  480.000.- TL

2) Berrin Kurtuluş Sever            410.000.-                  410.000.- TL

3) Eren Kurt                                  100.000.-                   100.000.- TL

4) Ahmet İpek                                10.000.-                     10.000.- TL

———————————–     ———————       ————————

                                                           1.000.000.-              1.000.000.-TL

Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse Senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. 

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ – Madde 7 :

Şirketin İşleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilerek en az 1 (Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

144******44 Kimlik No’lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, CEVDET DİNEMİT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

102******82 Kimlik No’lu, İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, BERRİN KURTULUŞ SEVER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

163******94 Kimlik No’lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, EREN KURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ – Madde 8:

Şirketin yönetimi ve dışarı karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sö­zleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu’nun 319’ uncu Maddesi’ ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

25.03.2024 tarihine kadar 144******44 Kimlik No’lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, CEVDET DİNEMİT (Yönetim Kurulu Başk.) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

25.03.2024 tarihine kadar 102******82 Kimlik No’lu, İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, BERRİN KURTULUŞ SEVER (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

25.03.2024 tarihine kadar CEVDET DİNEMİT Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

25.03.2024 tarihine kadar BERRİN KURTULUŞ SEVER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

DENETÇİLER – Madde 9:

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine gore belirtilen niteliklere haiz denetçiler arasından her yıl için seçilir. Seçilen Denetçi  Ticaret odasında tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil  gazetesinde ialan edilir.  Seçilen Denetçi Türk Ticaret kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatına gore görevden alınırç Türk Ticaret Kanununun 399(2) hükmü saklıdır. Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

Genel Kurulca şirketin denetimi özel kanununa göre denetim yetkisi almış Denetim

Kuruluşuna verilebilir.

*********** Mersis No’lu, merkez adresi BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL olan ABAKÜS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 01.01.2021 – 31.12.2021

GENEL KURUL – Madde 10 :

Genel Kurullar, olağan ve Olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa ; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.  Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu’nca iletilen konularda karar alınır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine tabiidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI – Madde 11:

İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı

olmak üzere gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık

Komiseri’ nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

İLAN – Madde 12:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fırası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

(Kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar saklı kalmak kaydıyla şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir.)

HESAP DÖNEMİ – Madde 13:

Şirketin hesap yılı ocak ayının ilk gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili’ ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tar­ihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI  – Madde 14:

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın  %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar Payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE – Madde 15 :

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523.maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER – Madde 16 :

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’ nun konuya ait hükümleri uygulanır.

TİCARET SİCİL GAZETESİ TADİLLERİ

TARİHİ

SAYISI SAYFA NO

İÇERİĞİ

07.04.2006

6530 525

2004 Yılı Genel Kurul, Sermaye Artışı, Yeni Ortaklık Yapısı

08.06.2006

6573 726-727

2005 Yılı Genel Kurul, Sermaye Artışı, Yeni Ortaklık Yapısı, Hisse Senedi Devri

09.10.2008 7164 343

2006 ve 2007 Yılı Genel Kurul, Şirket Temsil ve İlzamı

10.05.2010 7560 396-397

2009 Yılı Genel Kurul, Sermaye Artışı, Yeni Ortaklık Yapısı

04.11.2011

7936 614-615 2010 Yılı Genel Kurul, Yeni Ortaklık Yapısı, Şirket Temsil ve İlzamı
02.05.2013 8311 754-755-756-757

2012 Yılı Genel Kurul, Şirket Ana Sözleşmesinin

7-9-10-11-12-14 ve 15. Maddelerinin Tadili Ve İç Yönerge

14.11.2014

8694 426 Şirket Temsil ve İlzamı

02.06.2015

8832 445-446

2014 Yılı Genel Kurul, Yeni Ortaklık Yapısı, Bağımsız Denetim Firması Seçimi, İç Yönerge

27.05.2016

9084 702 Yeni Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı
03.04.2020 10051 264

Yeni Bağımsız Denetim Firması Seçimi

30.12.2020

10235 374 Sermaye Artışı, Yeni Ortaklık Yapısı
05.04.2021 10302 1223

Şirket Temsil ve İlzamı