Türk Vatandaşlığı İçin Değerleme Raporu - Valuation Report For Acquisition Of Turkish Citizenship

4 Mart 2019 tarihli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 15.02.2019 tarihli 2019/1 ve 1795 sayılı genelgeye göre yabancı alıcı ve ya satıcıya ait gerçekleştirilecek tüm gayrimenkul alım satım işlemlerinde değerleme raporu zorunluluğu getirilmiştir.

According to the Circular published on 15th February 2019, numbered 2019/1 and 1795, by the General Directorate of Land Registry and Cadastre-the Head of the Deparment of Foreign affairs; valuation report is required in all purchases and sells involved in foreign.

Reel Değerleme A.Ş. olarak yabancı alıcı ve satıcıların taraf olacağı tüm alım satımları için gayrimenkul raporu düzenliyoruz.

We, Reel Değerleme A.Ş., produce valuation reports for all purchases and sells involved in foreign.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 15.02.2019 tarihli 2019/1 ve 1795 sayılı genelgeye göre;

İlgi: a) 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik.

b) 10.12.2018 tarih ve 2018/14 (1793) sayılı Genelge.

c) 31.12.2018 tarih 36189470-125.01.01-E.4227790 sayılı Talimat.

d) 12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik.

e) 24.04.2017 tarih ve 2017/3 (1774) sayılı Genelge.

According to the Circular published on 15th February 2019, numbered 2019/1 and 1795, by the General Directorate of Land Registry and Cadastre-the Head of the Deparment of Foreign affairs;

a) Regulations on the Implementation of the Turkish Citizenship Law with number of 2010/139 published on the Official Journal dated 6th April 2010, numbered 27544

b) The Circular dated 10.12.2018 and numbered 201/14 (1793)

c) Instruction dated 31.12.2018 numbered 36189470-125.01.01-E.4227790

d) Regulations related to the Valuation Services to be Provided to the Banks and Authorization of the Organizations to Provide Valuation Services to the Banks published on the Official Journal dated 12.01.2017 and numbered 29946

e) The Circular dated 24.04.2017 and numbered 2017/3 (1774).

İlgili (a) yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yabancı gerçek kişilerin işlemlerinde edinim öncesi ilgili (b) genelge gereğince değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve ilgi (d) Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında faaliyet gösteren değerleme kuruluşunca onaylanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranılmaktadır. (Bu kuruluşlar BDDK’nın resmi internet sayfasında ilan edilmektedir.)

In accordance with the relevant (b) circular in the transactions of foreign natural persons under the relevant (a) regulation, valuation report prepared in accordance with the valuation standards, includes market value, and prepared and approved by any valuation company which carries on a business within the scope of the Article 11 of the Regulation (d) is required. (The companies are announced on the official website of the Banking Regulations and Supervision Agency.)

Diğer taraftan; yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin işlemlerde değerleme kuruluşunca uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanan ve onaylanan, taşınmazın piyasa değerini gösterir değerleme raporunda yer alan verilerin toplanması, taşınmazın gerçek değerinin tespit edilmesi ve bu verilerin ihtiyaçlar doğrultusunda analiz edilmesi ile değer haritasının oluşturulmasına altlık teşkil etmesi amacıyla yabancı gerçek kişilerin ilgi (a) Yönetmelik kapsamı dışındaki satış yoluyla edinimlerinde söz konusu değerleme raporunun işlem sırasında istenilmesi gerekmektedir.

On the other hand, in the case of acquisitions of foreign natural persons  through sales, with the exception of the Regulation (a), a valuation report should be requested during transcation in order to determine the  value of real estate, analysing the data in line with the requirements, and organizing to form a valuation map.

Buna göre;

 • 03.2019 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporunun aranılması,
 • Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporlarının düzenlendiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerli sayılması (Değerleme raporları düzenlendiği tarihten itibaren üç aylık süre içerisinde başvurulmak kaydıyla işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.)
 • Üç aylık süre içerisinde söz konusu taşınmazın yeni satış işlemlerine konu olması halinde sunulan raporun geçerli sayılarak yeni rapor istenmemesi,
 • Taşınmazın değerini değiştiren herhangi bir durumun sicilinden anlaşılması halinde (cins değişikliği, yola terk, irtifak hakkı tesisi gibi) süreye bakılmaksızın değerleme raporunun yeniden istenmesi,
 • İşleme ilişkin tapu harçlarının 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifede belirtildiği şekilde alınmaya devam edilmesi ayrıca, değerleme raporundaki piyasa değerinin (mevcut piyasa değeri/mevcut durum değeri) resmi senette tablo halinde gösterilmesi,
 • Değerleme raporunun zeminde fiilen bitmiş bulunan yapılar için işlem günündeki değerini, fiilen bitmemiş/inşası devam eden ve kat irtifakı tesisli taşınmazlar için ise binanın bitmesi halinde oluşacak değerini yansıtması,
 • Sunulan değerleme raporlarının taranarak eksiksiz bir şekilde ilgi (e) Genelge hükümlerine uygun olarak TAKBİS ortamına aktarılması ayrıca, fiziki olarak saklanmayıp asıl belgenin ilgilisine iade edilmesi gerekmektedir.

Hereunder;

 • Valuation report is required in all turnovers which is a foreign natural person is a party, as either buyer or seller, from 04.03.2019.
 • Valuation reports, presented during any acquisition application, is considered valid from the date of issuance of valuation report, till following three months. (Valuation reports will be considered valid if application is realized within the following three months of the date of issuance of valuation report.)
 • If a real estate is subject to any turnover within three months of the date of issuance of valuation report, a new valuation report will not be required.
 • A new valuation report is required if any value-changing circumstance (such as land use conversion, renunciation for road, constitution of servitude) is understood from the record
 • In regard to transaction, title deed fees are continued to charged as indicated on the Tariff numbered 4, attached to the Act of Fees numbered 492, and a market value (present value/status quo value) indicated on the valuation report should be shown on the authenticated deed as tabular.
 • Valuation report indicates the present value on the transacation date for buildings with construction process is completed, and the completion value for buildings under construction and construction servitude is established.
 • A scanned copy of presented valuation report is required to upload to the TAKBİS System (Land Registry and Cadastre Information System) in accordance with the Provision of the Related Circular (e), in addition any valuation report is not kept physically, and original document is given back to the bearer.

Değerleme Talep Formu

Değerlendirme formunu doldurun mülkünüzün değerlemesini en iyi şekilde yapalım.